skip to Main Content
System Solutions

  1. Chế tạo riêng theo yêu cầu khách hàng
  2. Hệ thống kéo cho Riser và Buoys.
  3. Lắp đặt và tháo dỡ thiết bị vận chuyển trên tàu, thiết bị nâng cho dự án.

 

Ưu tiên hàng đầu của OLES là cung cấp tất cả các hệ thống cho việc vận chuyển vật nặng, chủ yếu là sử dụng trên tàu, FPSOs và dàn khoan/mặt sàn. Chúng tôi thiết kế và cung cấp hệ thống toàn diện với công suất từ 5 đến hơn 250 tấn.

Chúng tôi không chỉ thiết kế và chuyển giao hệ thống phổ biến mà còn các hệ thống được phát triển để thực các hiện nhiệm vụ đặc biệt trên các tàu chuyên dụng.

Tất cả sản phẩm của chúng tôi thể được thiết kế để sử dụng trong các khu vực nguy hiểm.

1. Chế tạo riêng theo yêu cầu khách hàng

15T - Tensioner System
15T – Tensioner System

 

2. Hệ thống kéo cho Riser và Buoys.

 

3. Lắp đặt và tháo dỡ thiết bị vận chuyển trên tàu, thiết bị nâng cho dự án.

 

  • Phục hồi Riser
  • Sửa chữa và bảo trì Cam Buoys
  • Lắp đât và tháo dỡ tất cả các thiết bị trên tàu
  • Sửa chữa và bảo trì xích cho giàn khoan

Mobilization and Demobization on the Vessel 

Mobilization and Demobization on the Vessel